Архів рубрики 'Забруднення грунту'

Агрохімічне забруднення грунтів водоймищ України і здоровя населення

В даний час в грунтах, донних відкладеннях, поверхневих, підземних водах і інших обьектах навколишнього середовища України зосереджена велика кількість антропогенних забруднювачів. В процесі сільськогосподарського виробництва до грунту внесені складові пестицидів: фосфор, азот, хлор, фтор, а також ртуть, миш’як, бром й т.д. Спостерігається поступова міграція антропогенних забруднювачів в поверхневі й підземні води, породи, продукти пітання, організм людини.
За даними Міністерства охорони здоров’я, населення в Україні останнє десятиліття щорічно значно зменшується і різко погіршало здоров’я дітей. По данньм ВІЗ, із забрудненою водою зв’язано до 80 % захворювань. Хлорорганічні пестициди, що поступають в організм людини з питною водою і перкутальним шляхом в концентрації вище ГДК, на тлі радіоактивного пресингу викликають негативні наслідки у вигляді різних захворювань хімічної етіології (інтоксикація, канцерогенне, мутагенне й тератогенна дія). Рівень змісту хлорорганічних пестицидів в грунтовому покриві коливається від 1 х 1018 до одиниць мг/кг. Грунт є основнім джерелом забруднення підземних вод. Вміст хлорорганічних пестицидів (ДДТ, ГХЦГ) в підземних водах в середньому по Україні складає 1 х 16 - 1 х 1013 мг/дмЗ, в поверхневих водах річок й озер 1 х 107 - 104 мг/дмЗ. Забруднена хімікатами во-да може бути причиною алергічних захворювань й різних захворювань обміну речовин, зокрема артритів. З бактеріологічною і мікробіологічною якістю питної води пов’язані такі захворювання, як кишкові інфекції, захворювання шлунково-кишкового тракту (коліт, гастрити, виразки) і ін. “М’яка вода” провокує серцево-судинні захворювання. Питна вода, що містить повишениє концентрації мінеральних речовин, викликає захворювання кістково-м’язовою і сечостатевою системі. Наявність в питній воді радіоактивних алементов викликає онкозахворювання. Однією з безпосередніх причин онкозабольоваємості населення сільських районів є використання для пітьеих цілей грунтових вод, забруднених нітратами.
Трансгенні сорти сільськогосподарських культур містять генплазмоїди, здатні переходити в організм людини й тварин, а також грунт, що може надалі спровокувати нові вірусні захворювання.
Поховані в тисячолітті, що пішло, токсичні відходи в бетонних контейнерах (у підземні соляні утворення, кристалічні породи, відпрацьовані шахти і морську акваторію) поступово приходять в непридатність, оскільки бетонні контейнері під дією часу руйнуються, а токсичні відходи, що містяться в них, можуть поступити в навколишнє середовище, що в морях викличе деградацію морських екосистем, а на суші по тріщинах й тектонічним розломам може відбутися забруднення водоносніх горизонтів господарський-питного й культурно-побутового водокористування. Використання пестицидів сільгосптоваровиробниками Україні і навантаження на 1 га ріллі з 1986 р. по 1999 р. (за даними Міністерства аграрної політики) скоротилися майже в 10 разів, що сприяло пропорційному зменшенню ретроспектівніх забруднювачів (ДДТ, ГХЦГ) в обьектах навколишнього середовища Україні.
Чорне і Азовське моря переживають передкризовий стан зважаючи на негативний вплив антропогенного забруднення, вісокие рівні накопичення пестицидів в донних от-ложеніях і рибі свідчать про несприятливий стан морської екосистемн. Погіршали умови відтворення і проживання гідробіонтів. Відбулася зміна домінуючих комплексів в донньгх біоценозах, спостерігаються значні зміни відо-вого складу зообентосу і флори, зниження біомаси основніх груп гідробіонтів. У Азовському морі число бактерій збільшилося в 1 млн. разів. На півдні Херсонської області і прі-легающих територіях Криму в умовах сухого степу критична екологічна ситуація склалася із-за неправильного ведення сільського господарства, зокрема зрошування й чрез-мерной хімізації. Головні її ознаки - активізація невідповідних пріродніх явищ таких, як підтоплення і вторинне засолення грунтів, активізація суффозіонно-просадочних явищ. На приморські області (Одеську, Херсонську, Автономну республіку Крім) доводиться близько 1 мЗ/рд. метод коллекторно-дренажніх і скидних вод, велика частина з которьгх поступає в морі, що сприяє зменшенню солоності морської води в прибережній зоні й зниженню самоочисної здатності морської води, в результа-те чого загострилася токсикологічна ситуація.
Дані проведеного обстеження змісту пестицидів у воді, гідробіонтах і донних відкладеннях Чорного моря дозволяють вважати пріоритетними стійкі хлорорганічні з’єднання ДДТ і його метаболіти, суму ізомерів ГХЦГ. У 50 % досліджуваних проб знайдені сімазин й атразин, в 78 % випадків у воді і донних відкладеннях Чорного моря (район Кріма) - фозалон.
Стан природи залежить від стану духовності суспільства, коли ніщо не залишає байдужим, все гідно уваги, розуміння і допомоги. Наш шлях в XXI століття проходить тільки через створення духовного екологічного суспільства із стійким розвитком, що дозволить гарантувати екологічну безпеку подальшим поколінням.

Джерело: sukraine.kharkov.ua


Склад грунту і здоровя людини

На здоров’ї людину може надавати істотний вплив хімічний склад грунту. Ще академік В. И. Вернадский звернув увагу на значення для живих організмів деяких мікроелементів в грунті. Численними дослідженнями встановлено, що у складі організмів постійно присутньо до 47 хімічних елементів. До достатніх вивчених належать: мідь, цинк, кобальт, марганець, йод, фтор, бір. Мікроелементи - це біогенні хімічні елементи, що грають роль каталізаторів в організмі. Велике значення мікроелементів для людини. До складу його крові входить 24 елементи. Деякі мікроелементи входять до складу важливих залоз внутрішньої секреції - щитовидною і підшлунковою. Так цинк входить до складу щитовидної залози і гіпофіза. Істотний вплив мікроелементи надають на функції ендокринних залоз.

До складу багатьох хімічних комплексів ці речовини входять як з’єднання металу з білками, різними ферментами, дихальними пігментами і гормонів. Мікроелементи беруть участь в проміжних процесах обміну речовин. У організм людини вони потрапляють з рослинною і тваринною їжею, частково з водою, по схемі: грунт - рослина - організм тварини. Рівень забезпеченості рослинних і тваринних організмів мікроелементами залежить в першу чергу від їх вмісту в грунті.

Склад грунту і здоровя людини →


Забруднення грунтів

Грунт - це особливе природна освіта, що володіє поряд властивостей . Вона сформувалася в результаті тривалого перетворення поверхневих шарів літосфери під взаємообумовленою дією гідросфери і атмосфери, живих і мертвих організмів. Грунт є однією з складових частин навколишнього людину середовища. Найважливіша її властивість - родючість, тобто здатність забезпечувати зростання і розвиток рослин. Це властивість грунту грає першорядну роль в житті людини.

Але цінність грунту не обмежується її значенням для сільськогосподарського виробництва. Вона є найважливішою ланкою біогеоценозов і біосфера Землі. Дія людини на грунт - складова частина загального впливу людського суспільства на земну кору і всю природу в цілому. Особливий вплив людини на родючий шар землі зросло в століття науково - технічній революції. При цьому не тільки посилюється взаємодія людини із землею, але і міняються основні риси взаємодії. Проблема «грунт - людина» ускладнюється урбанізацією, все великим використанням земель, зростанням потреб продуктів харчування. По волі людини міняється характер грунту, змінюються чинники її освіти. Під впливом промислових і сільськогосподарських забруднень знижується родючість грунтів, а звідси технологічна і живильна цінність продукції.
Хижацька діяльність людини приводить до негативних результатів дії на грунт: прогресуючим скороченням біологічно активних площ грунту, її ерозією, засоленням і забрудненням. Порушення грунтового покриву в результаті неправильної експлуатації грунтового покриву приводить до посиленого руйнування грунтів. Є декілька типів руйнування грунтового покриву. Серед них найпоширеніша і небезпечніша - ерозія. Вона виражається в розмиві грунту, змиві її талими, зливовими і дощовими водами. За останнє сторіччя, прискорена ерозія грунтів спричинила за собою втрату 2 мільйонів гектарів родючих земель. Так само грунти руйнуються під впливом транспорту, землерийних машин, техніки. Грунт на відміну від атмосферного повітря володіє здатністю акумулювати різні забруднення, що потрапляють в неї. Забруднюючі речовини поступаючи в грунт накопичуються в надмірних кількостях за рахунок викидів промислових підприємств, тваринницьких комплексів.
Так само грунт забруднюється в результаті нераціонального застосування різного роду мінеральних добрив і пестицидів. Пестициди - це загальноприйнята збірна назва отрутохімікатів, використовуваних в сільському господарстві для захисту рослин і тварин. До них відносяться різноманітні хімічні сполуки, що володіють здатністю знищувати або припиняти розвиток живих організмів. У грунт пестициди поступають з протравленим насінням, при обробці пестицидами рослин, з відмираючими частинами рослин. Дослідження учених показали, що деякі отрутохімікати можуть зберігатися в грунті дуже тривалий час. Наприклад: препарат севін може зберігатися в грунті один - два роки. Такі властивості мають так само деякі гербіциди. До них відносяться: діурон, моурон і симпозін. Термін збереження цих речовин в грунті - від декількох місяців до декількох років. Ступінь накопичення препаратів в грунті і шляху їх міграції визначається властивостями отрути. Найбільш тривале збереження в грунті має ділдрін, ліндан, токсафен, гептахлор і алдрін. Вони можуть зберігатися в течії п’яти - п’ятнадцяти років.

Забруднення грунтів →


ЗАБРУДНЕННЯ МІСЬКИХ ГРУНТІВ СВИНЦЕМ ДЖЕРЕЛО НАДХОДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТІ НА

Накаждий квадратний метр суші протягом годаатмотехногенним шляхом в середньому выпадает5.6-9.5 міліграм свинцю. Проте головна опасностьдля міських ландшафтів полягає нетільки і не стільки у великих концентрацияхпоступленія свинцю в грунти. За той же періодк вже наявним запасам, наприклад, марганцю, додається майже в 2 рази більше, чемсвінца. Проте, екологичеськаяопасность наявність свинцю в грунтах в 43 разабольше, чим того ж марганцю.

Таке, на первийвзгляд парадоксальне, властивість свінцасвязано з його украй низьким ісходнимсодержанієм в грунтах - 10 мг/кг (среднєєсодержаніє марганцю в грунтах в 85 разів большєї складає 850 мг/кг). В цілому химічеськієелементи з низькими пріродниміконцентрациямі в грунтах (ртуть-0,01 мг/кг,селен- 0,06 мг/кг, кадмій-0,5 мг/кг, миш’як-5мг/кг і ін.), але широко всовременний, що залучаються, техногенний круговорот, є найбільш екологічно небезпечними.Відповідно, невеликими є ітребуємиє техногенні надходження етіхелементов, достатні для глубокогопреобразованія природи урбанізірованнихтерріторій.

ЗАБРУДНЕННЯ МІСЬКИХ ГРУНТІВ СВИНЦЕМ ДЖЕРЕЛО НАДХОДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТІ НА →


Пестициди

Як відомо, пестициди володіють високою біологічною активністю і тому здатні негативно впливати на організм людини. Поступаючи тим або іншим шляхом в організм людини пестициди викликають отруєння різного ступеня: гострі, підгострі і хронічні.
Гострі отруєння викликаються надходженням великих кількостей речовин і супроводжуються бурхливим розвитком хвороби. Наприклад, при гострому отруєнні фосфороорганічними пестицидами спостерігається нудота, слиновиділення, звуження зіниць, м’язові сіпання. Пізніше може наступити порушення психіки, тремтіння рук і навіть коматозний стан. Гострі отруєння можуть протікати порівняно легко, а можуть бути з украй важкою течією - із смертельним результатом.
Підгостре отруєння викликається надходженням в організм відносно невеликої кількості препарату і протікає в легшій формі.
Хронічне отруєння пов’язане з тривалим надходженням препарату, здатного накопичуватися в організмі. При такому отруєнні отрутохімікати поступають в організм в кількостях тих, що не перевищують гранично допустимих норм.
Людина поки що не може відмовитися від використання пестицидів - найбільш ефективного засобу боротьби з сільськогосподарськими шкідниками і хворобами рослин. Щоб уникнути шкідливого впливу на здоров’ї людини отрутохімікату потрібний контроль за використанням пестицидів.
Грунт забруднюють не тільки пестициди. В процесі виробничої діяльності людини посилюється техногенне навантаження на грунтовий покрив - забруднення металами і їх з’єднаннями. Щорічно з надр Землі витягується не меншого 4 млн. км3 гірських порід і руд, причому приріст здобичі постійно збільшується на 3% в рік. Якщо в стародавні часи чоловік використовував всього 18 елементів таблиці Менделєєва, то зараз використовуються всі відомі елементи.
Найбільш небезпечними забруднювачами вважаються: ртуть, свинець і їх з’єднання. В навколишнє середовище ртуть може поступати разом з пестицидами, відходами целюлозно-паперової промисловості. Дуже часто відходи підприємств містять металеву ртуть, а так само її неорганічні з’єднання. Забруднення грунту свинцем і його з’єднань носить прямо таки масовий характер. При виплавці і рафінуванні свинцю на кожну отриману тонну металу в навколишнє середовище викидається до 25 кг цієї речовини. Чи не основним джерелом забруднення свинцем є автотранспорт, як добавки до бензину використовуються з’єднання свинцю. Тому любителям ягід і грибів не варто займатися їх збором уздовж автодоріг. Підприємства чорної металургії і стічні води копалень - це джерела забруднення міддю. Джерелами зараження грунту цинком є промисловий пил і застосування суперфосфатних добрив.

Джерело: ecoweb.ru


Забруднення грунту води і озонового шару

Забруднення грунту. Майже всі забруднюючі речовини, які спочатку потрапили ватмосферу, зрештою виявляються на поверхні суші і води.Аерозолі, що осідають, можуть містити отруйні важкі метали

Джерело: 2devochki.ru


Хімічне і бактеріологічне забруднення грунту і води

Хімічне забруднення грунтів Ленінградської області формується за рахунок емісій від промислових об’єктів, викидів автотранспорту і розміщення відходів виробництва і споживання (як санкціонованого, так і немає). Невеликий внесок вносить трансграничне перенесення.
Загальна площа зон потенційного ризику хімічного забруднення грунтів на території Ленінградської області складає біля 14 тис. кв. км. , а в п’ятірку найбільш потенційно забруднених районів входять Виборгській (3490 кв. км.), Всеволожській (2050 кв.км), Кингисеппській (1580 кв.км), Тіхвінській (1080 кв.км) і Сланцевській (1050 кв.км).
Виділяється 6 зон найбільшого ризику, що оточують Санкт-Петербург і основні промислові центри області.
Зони потенційного ризику хімічного забруднення грунтів.
200804122201190 Хімічне і бактеріологічне забруднення грунту і води

В 2004 році проведені який-хімічні обстеження міст Тіхвін, Пікальово і Всеволожськ (II і V зони потенційного ризику хімічного забруднення), таким чином на даний момент РГЕЦ виконав обстеження територій 8 міст обласного підпорядкування.
Середній зміст хімічних елементів на територіях обстежених населених пунктів приведений в таблиці 1.

Таблиця 1.

200804122201191 Хімічне і бактеріологічне забруднення грунту і води
Значна різниця в рівнях забруднень різних міст пов’язана з численними чинниками, найбільш значущими з яких є розташування промислових зон відносне селітебной частини міста (з урахуванням напрямів переважаючих вітрів), чисельність населення, вигляд і інтенсивність промислового виробництва, а також близькість крупних автомагістралей і залізниць.
На графіці приведені величини показника сумарного забруднення грунтів для обстежених міст, на підставі якого видно, що території Виборга і Гатчини характеризуються максимальними рівнями забруднення важкими металами.
200804122201192 Хімічне і бактеріологічне забруднення грунту і води
Всього на початок 2005 року на території Ленінградської області виявлено 17,8 км2 з небезпечним рівнем забруднення важкими металами і 1,8 км2 з надзвичайно-небезпечним.


Поховання токсичних відходів ГУП “Полігон Червоний Бор”.

Про полігон хімічних відходів «Червоний Бор», що знаходиться в 15 кілометрах від Колпіна, розповідають безліч історій, що леденять кров. «Зелені» називають його не інакше як бомбою сповільненої дії, підкладеною тридцять років тому під наше місто. Щоб на власні очі оцінити екологічну обстановку на цьому таємничому об’єкті, ми разом з представниками Європейського Банку Реконструкції і Розвитку, на чиї кредити тут здійснюються деякі природоохоронні програми, вирішили зробити невелику екскурсію по його території.

Назвати пейзаж, що відкрився нашому погляду, страхітливим - означає нічого не сказати.
У величезних озерах, заповнених майже під зав’язування смердючим чорним коктейлем, плавали іржаві бочки, автомобільні покришки, мішки з якоюсь отрутою, і весь цей диявольський бульйон вирував, переміщався, періодично викидаючи на поверхню гірлянди міхурів бог знає яких газів. Не дивлячись на прохолодний день, запах навколо стояв настільки сильний, що з незвички перехоплювало дихання. Говорять, в жарі з полігону йде такий сморід, що не витримує нюх не тільки жителів довколишніх сіл Мішкино, Поркузі, Поповка, але навіть міста Колпіно…

Витік токсичних відходів з полігону в навколишні річки

Полігон для поховання високотоксичних відходів хімічного виробництва “Червоний Бор” був створений під Колпіно Ленінградської обл., в 60-х роках в зоні, де геологи виявили поклади кембрійської глини великої потужності. Вважається, що глини є водоупором, у зв’язку з чим була упевненість, що, викопавши в цій глині ями (вони називаються картами) для зберігання токсичних відходів, можна не побоюватися розповсюдження похованих речовин в прилеглий простір. Проте, проте, сліди цих речовин з часом стали виявлятися на сусідніх полях і у верхів’ях річок…

Хімічне і бактеріологічне забруднення грунту і води →


Забруднення грунту

Грунтовий покрив Землі представляєтсобой найважливіший компо нент біосфери Землі.Саме грунтова оболонка визначає многиепроцесси, що відбуваються в біосфері. Важнейшєєзначеніє грунтів полягає в акумуляції органічної речовини, різних химічеськіхелементов, а також енергії. Грунтовий покроввиполняєт функції біологічного поглинача, руйнівника і нейтралізатора різних забруднень. Якщо це ланка біосфери буде зруйнована, тосложівшєєся функціонування біосферинеобратімо порушиться. Саме поето мучрезвичайно важливе вивчення глобальногобіохимічеського зна ченія грунтового покриву, егосовременного стани і ізме ненія під вліяніємантропогенной діяльності. Одним з відовантропогенного дії являєтсязагрязненіє пестицидами.

Пестициди як забруднюючий чинник.

Відкриття пестицидів химічеськіхсредств захисту рослин і тварин від разлічнихвредітелей і хвороб одне з важ нейшихдостіженій сучасної науки. Сьогодні в світі на 111га. наноситься 1300 кг хімічних засобів. Проте врезультате тривалого застосування пестицидів всельськом хозяйствем міді цине ( боротьба спереносчикамі хвороб) майже повсюдно відрізняється зниження з ефективності вследствієразвітія резіс тентних рас шкідників іраспространенію “нових” шкідливих організмів, природні вороги і конкурентикоторих були уніч тожени пестицидами. У ту жевремя дію пестицидів стало виявлятися вглобальних масштабах. З величезного колічестванасекомих шкідливими є лише 10,3% або 15 тыс.0видов. У 1250ти видів виявлена резистентність кпестіцидам. Це вусу губляєтся явленіємперекрестной резістенциі, що полягає в тому, що підвищена стійкість до дії одногопрепарата супроводжується стійкістю ксоєдіненіям інших класів. З общебіологичеськіхпозіций резистентність можна розглядати каксмену популяцій в результаті переходу отчувствітельного штаму до стійкого штаммутого ж вигляду унаслідок відбору, визванногопестіцидамі. Це явище зв’язане сгенетічеськімі, фізіологічними ібіохимічеськімі перебудовами організмів.Неумеренное застосування пестицидів (гербіцидів, інсектицидів, 23 дефоліантів) негатівновліяєт на якість грунту. У зв’язку з цим усиленноїзучаєтся доля пестицидів в грунтах і можливості і можливості їх обезврежіватьхимічеськімі і біологи чеськімі способами. Оченьважно створювати і застосовувати тільки препарати снебольшой тривалістю життя, ізмеряємойнеделямі або місяцями. У цій справі вже достігнутиопределен ниє успіхи і упроваджуються препарати сбольшой швидкістю дест рукциі, проте проблема вцелом ще не вирішена.

Забруднення грунту →


Джерела забруднення грунту

Літосфера забруднюється рідкими і твердими забруднюючими речовинами і відходами. Встановлено, що щорічно на одного жителя Землі утворюється одна тонна відходів, зокрема більш 50кг полімерних, важко розкладаних.

Джерела забруднення грунту можуть бути класифіковані таким чином.

Житлові будинки і комунально-побутові підприємства .
У складі забруднюючих речовин цієї категорії джерел переважають побутове сміття, харчові відходи, будівельне сміття, відходи опалювальних систем, предмети домашнього ужитку, що прийшли в непридатність, і т.п. Все це збирається і вивозиться на звалища. Для крупних міст збір і знищення побутового сміття на звалищах перетворили на важковирішувану проблему. Просте спалювання сміття на міських звалищах супроводжується виділенням отруйних речовин. При спалюванні таких предметів, наприклад, хлорсодержащих полімерів, утворюються сильно токсичні речовини - діоксиди. Не дивлячись на це, останніми роками розробляються способи знищення побутового сміття спалювання. Перспективним способом вважається спалювання такого сміття над гарячими розплавами металів.
Промислові підприємства .
У твердих і рідких промислових відходах постійно присутні речовини, здатні надавати токсичну дію на живі організми і рослини. Наприклад, у відходах металургійної промисловості зазвичай присутні солі кольорових важких металів. Машинобудівна промисловість викидає в навколишнє природне середовище ціаниди, з’єднання миш’яку, берилія; при виробництві пластмас і штучних волокон утворюються відходи, що містять фенол, бензол, стирол; при виробництві синтетичних каучуків в грунт потрапляють відходи каталізаторів, некондиційні полімерні згустки; при виробництві гумових виробів в навколишнє середовище поступають пилоподібні інгредієнти, сажа, які осідають на грунт і рослини, відходи резінотекстільних і гумових деталей, а при експлуатації шин - зношені покришки, автокамери і ободниє стрічки, що вийшли з ладу. Зберігання і утилізація зношених шин в даний час є ще невирішеними проблемами, оскільки при цьому часто відбувається сильні пожежі, які дуже важко гасити. Ступінь утилізації зношених шин не перевищує 30% від загального їх об’єму.
Транспорт .
При роботі двигунів внутрішнього згорання інтенсивно виділяються оксиди азоту, свинець, вуглеводні, оксид вуглецю, сажа і інших речовин, що осідають на поверхню землі або поглинаються рослинами. У останньому випадку ці речовини також потрапляють в грунт і залучаються до круговороту, пов’язаного з харчовими ланцюгами.
Сільське господарство .
Забруднення грунту в сільському господарстві відбувається унаслідок внесення величезних кількостей мінеральних добрив і отрутохімікатів. Відомо, що у складі деяких отрутохімікатів міститься ртуть.
Розглянемо детальніше забруднення грунту важкими металами і отрутохімікатами.
Забруднення грунту важкими металами .
Важкими металами називають кольорові метали, щільність яких більше щільності заліза. До них відносяться свинець, мідь, цинк, нікель, кадмій, кобальт, хром, ртуть.

Особливістю важких металів є те, що в невеликих кількостях майже всі вони необхідні для рослин і живих організмів. У організмі людини важкі метали беруть участь в життєво важливих біохімічних процесах. Проте перевищення допустимої їх кількості приводить до серйозних захворювань.

Джерела забруднення грунту →


БІОІНДЕКСАЦІЯ ХІМІЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ГРУНТУ

В Екологічному центрі Міністерства оборони Російської Федерації розроблена і апробована (на ряду військових об’єктів) методика оцінки забруднення грунту за станом безхребетних грунтових тварин - біоіндикаторів.

Суть методики полягає у визначенні комплексного показника життєвості біоіндикаторів G по формулі:

де Wi - відносна різноманітність біоіндикаторів; Si - щільність популяції біоіндикаторів (ед/м2); 5 - масштабний коефіцієнт.

БІОІНДЕКСАЦІЯ ХІМІЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ГРУНТУ →